Besök även: Australienresor · Fijiresor · Private Travel Lab

Resevillkor för Grupprundresor

Nedan följer de allmänna villkoren för Grupprundresor / Australienresor AB. Villkoren gäller för alla gruppresor med mindre än att annan information lämnats. På resor med särskilda villkor informerar vi om detta tillsammans med övrig information om den specifika resan det gäller. Observera att alla resenärer är skyldiga att bekanta sig med våra resevillkor. 

Man kan anmäla sig till våra gruppresor genom att använda anmälningsformuläret på våra hemsidor, genom att skicka en e-post till oss, eller genom att ringa till en av våra resekonsulter. Anmälan är bindande efter det vi har bekräftat resan. Vi rekommenderar att man anmäler sig så tidigt som möjligt, då många resor snabbt blir fulltecknade.

Efter att resan är bokad, skickar vi en orderbekräftelse och en faktura på handpenningen. Handpenningen förfaller till betalning inom 7 dagar. Storleken på handpenningen kan variera, beroende av vilka krav våra underleverantörer har gällande förskottsbetalning. Handpenningen återbetalas inte om kunden avbokar sin resa efter det att handpenningen är betald.

Slutfakturan skickas 12 veckor före avresa. Vid bokning av resa mindre än 12 veckor före avresa förfaller hela resans pris till betalning omedelbart efter att betalningsinformation och orderbekräftelse är utskickad. Om resenären inte betalar slutfakturan inom utsatt tid hävs avtalet och handpenningen förloras. Vid vissa tillfällen måste vi ställa ut gruppresans flygbiljetter tidigare än planerat.  I dessa fall skickar vi ut en faktura med delbetalning för att täcka kostnaderna för flygbiljetterna. Det händer även att vi önskar att säkra valuta för att undgå att behöva höja resans pris. Detta kan medföra att vi måste skicka en faktura med delbetalning för att täcka våra kostnader med anledning av valutasäkringen.

Så snart man har mottagit orderbekräftelsen, är det viktigt att man kontrollerar att alla namn som framgår av resplanen stämmer överens med vad som står i passet. Detta är mycket viktigt i förhållande till flygbiljetter, andra resedokument och eventuella visum. Kontakta omedelbart din resekonsulent vid ev. stavfel eller felaktiga namn. Observera att det i många fall inte är möjligt att ändra namn på flygbiljetten. Grupprundresor / Australienresor är inte ansvarig för eventuella oöverensstämmelser.

Alla som deltar i våra gruppresor måste ha en reseförsäkring, och vi rekommenderar även att man har en avbeställningsförsäkring.

Vi samarbetar med Europeiska ERV som är experter på reseförsäkringar och som har en unik hjälpverksamhet över hela världen. Obs! Avbeställningsförsäkringen måste köpas samtidigt som resan för att den ska vara giltigt och detta gäller oavsett om försäkringen tecknas genom oss eller genom ditt försäkringsbolag.

Resenären är själv ansvarig för att ha giltigt pass och visum för resan. Passet måste minimum vara giltigt i 6 månader efter utresa från det aktuella landet. Vi informerar om visumkrav för svenska medborgare på hemsidan och i reseprogrammet.
Om du inte reser med svenskt pass är du själv ansvarig för att kontrollera de aktuella visumreglerna för ditt medborgarskap till de destinationer  du ska besöka.

Om resan går via USA måste man alltid registrera sig i  Visa Waiver-programmet hos US Customs and Border Protection i god tid före avresan. Detta görs på hemsidan: esta.cbp.dhs.gov/esta/. Registreringen är giltig i två år, och man kan resa fram och tillbaka så mycket man vill. För närvarande måste man betala en avgift på USD 14 för ett inresetillstånd.

Viktig information vid resa till Australien: För att ditt ETA visum ska vara giltigt för inresa i Australien krävs det att du är vid god hälsa och inte har några anmärkningar i straffregistret. Om du har eller har haft turberkolos, eller om du tidigare varit straffad för lagbrott, vänligen kontakta din resekonsult.

Alla svenska medborgare som ska resa till eller via Nya Zeeland, måste i förväg registrera sig elektroniskt. Inresetillståndet kallas NZeTA, och man söker detta via denna länk: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta
Visumet kostar NZD 12. Förutom visumavgiften måste man även betala en turistavgift (IVL) på NZD 35. Om man endast är i transit behöver man inte betala IVL.

Om det är möjligt att göra en namnändring eller annan ändring, tas en ändringsavgift ut på  2000 kr per person per ändring i tillägg till de avgifter som tillkommer från våra leverantörerna. Var uppmärksam på att vissa leverantörer, speciellt flygbolag, inte alltid tillåter namnändringar.

Följande avgifter gäller vid avbokning:

  • Innan slutfakturan är betald: Handpenningen förloras
  • Efter att slutfakturan är betald: Ingen återbetalning
  • Om man är ”no show” på avresedagen eller inte har nödvändiga resedokument: Ingen återbetalning.

Om särskilda avbeställningsvillkor gäller för din resa, får du information om detta vid bokningen. Vi rekommenderar alla resenärer att teckna en avbeställningsförsäkring som täcker utgifter vid egen sjukdom, akut sjukdom eller dödsfall i den närmaste familjen.

Det tas förbehåll för prisändringar som beror på förhållanden som vi inte har inflytande över, som till exempel valutakurser, olje- och bränslepriser, skatter och avgifter. Vid en eventuell prishöjning till följd av förändringar kommer dessa att faktureras utan varsel senast 20 dagar före avresedatum. Detta gäller även om slutfakturan är skickad och betald sedan tidigare. Vid en eventuell efterfakturering räknas differensen ut mellan valutakurs vid ordertillfället och valutakurs vid efterfakturering. Detta gäller endast de delar av resan där vi betalar externa leverantörer i utländsk valuta. Vid prisökningar på mer än 10% kan kunden häva hela avtalet. Vid reduktion i valuta, oljepriser, skatter och avgifter eller liknande ger detta en tillsvarande reduktion av priset.

Flygtider, flygbolag och andra delar av resplanen kan ändras som följd av förhållanden vi inte råder över. Väsentliga ändringar som sker efter bokningen ska meddelas den resande skriftligt. Övriga förhållanden som vi inte har kontroll över, som väder, oroligheter, avstängda vägar, skogsbrand, översvämning, strejk etc. kan medföra ändringar i reseprogrammet. Vi kommer då att ändra reseprogrammet på bästa sätt utan att ersättningskrav uppstår.

Minimiantal betalande deltagare anges på våra hemsidor för var och en av våra gruppresor. Vid färre deltagare än minimumantalet kan Grupprundresor / Australienresor AB avlysa resan, justera priset eller erbjuda resan utan skandinavisktalande reseledare. De resande skall om detta blir aktuellt bli informerade senast 40 dagar före avresa. Ökar priset med mer än 10% kan deltagarna avboka sin resa och få tillbaka det inbetalade beloppet.

Resenären är skyldig att utan onödigt dröjsmål informera om eventurell brister som upptäckts under genomförandet av gruppresan. Om det finns grund för klagomål eller om man kan påvisa brister under resan, ska detta i första hand framföras till reseledaren eller leverantören (ex hotellet) på plats så att felet kan avhjälpas eller problemet lösas. Skulle problemet/bristen inte lösas måste detta påpekas skriftligen till Grupprundresor / Australienresor. Kunden ska i sådana fall ta med en underskrift från leverantören att problemet/bristen är påtalad så att Grupprundresor / Australienresor kan ta upp problemet med leverantören i efterhand. Om du väntar tills dess du har kommit hem kan vi inte påverka eller göra något med de fel eller brister som har uppstått. Om problemet inte kan lösas under resan, kan du skicka ett skriftligt klagomål efter hemkomst till följande postadress:  Australienresor AB, Dalagatan 21, 113 24 Stockholm. Obs! vi har skriftlig behandling av reklamationer. Om du inte är nöjd med hur vi löser reklamationen kan du alltid kontakta Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se

Resans deltagare är skyldiga att följa de ordningsbestämmelser och anvisningar som lämnas av arrangören, reseledaren, transportören och andra som har ansvar i samband med gruppresans genomförande. Deltagaren måste själv kunna bära sitt bagage och kunna resa utan assistans. Vid speciella behov är det viktigt att upplysa om detta vid bokningstillfället.

Var uppmärksam på att våra lokala guider talar engelska och vi rekommenderar att man har grundläggande kunskaper i engelska för att få största möjliga utbyte av resan. Vid eventuella allergier eller matintolerans måste man informera oss om detta vid bokningstillfället. Vi kommer att tillsammans med våra leverantörer att göra vårt  bästa för att maten blir tillpassad, men var uppmärksam på att det inte alltid kan tillmötesgås.

Om inte annat anges kommer samtliga guidade turer och rundvisningar på destinationerna att föregå på engelska.

Resan är i allmänhet inte lämplig för personer med funktionsnedsättning, men på begäran  kommer vi att göra vårt yttersta för att anpassa resan.

Deltagaren måste själv kunna transportera sitt eget bagage och kunna resa utan assistans. Vid speciella behov är det viktigt att upplysa om detta vid bokningen.

För information om vaccinationer, kontakta din läkare, en vaccinationscentral eller se www.1177.se (Vårdguiden).  Vi rekommenderar att ni kontrollerar detta i god tid, då några vaccin måste tas ett visst antal veckor före avresa för att vara effektivt.

Grupprundresor / Australienresors resevillkor är baserade på paketreselagen och för resor som faller inom definitionen i paketreselagen. Grupprundresor / Australienresor uppträder som förmedlare mellan kunden, flygbolaget, hotell och turoperatörer. Grupprundresor / Australienresor kan därför inte hållas ansvariga för förseningar/inställda avgångar, utgifter vid olyckor, skador eller vid stöld.

Grupprundresor / Australienresor AS har ställt erforderliga garantier hos Kammarkollegiet.

.